UTAH 1.5 HMC+-01

UTAH 1.50

Production range:

ø65: +4.00

ø70:   -5.00

cyl. ≤ 2.00